ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
หน่วยงาน :
ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พลหโยธิน จตุจักร กทม. 10900
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พลหโยธิน จตุจักร กทม. 10900
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การจัดการลุ่มน้ำ / การบริการจัดการสิ่งแวดล้อม
Email :
pinthi@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th