ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง ปัทมา ทิพรส
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
mooktip@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th