ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. เบญจวรรณ นาหก
หน่วยงาน :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นิเวศวิทยา, อนุกรมวิธานหอยน้ำจืดและหอยทากบก
Email :
nahok.b@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th