ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง อัญชลี นครไชย
หน่วยงาน :
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
anchalee_for61@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th