ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ปฐมพงษ์ วงษ์อำภา
หน่วยงาน :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
aon.pathompong@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th