ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา
หน่วยงาน :
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ :
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า การขยายพันธุ์ไม้ป่า วนวัฒนวิทยา วนเกษตร
Email :
wathinee.s@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th