ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ขนิษฐา ลิป่วน
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้
ที่อยู่ :
8/2 ม.3 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
Juanita.mvl@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th