ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาง กำไร ประมาณ
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
การทำงาน :
ปี พ.ศ.2544-2548 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ปี พ.ศ.2549 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี พ.ศ.2550-ปัจจุบัน กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
1/260 ม.รัชธานี 7 ซ.สายไหม 23/1 สายไหม กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ktababuia@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th