ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. Benyapa Somproh
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้
การทำงาน :
ที่อยู่ :
หอมาลี ห้อง3/9 ซอย พหลโยธิน 47 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
j.jik119@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th