ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ดารารัตน์ สงลา
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้
ที่อยู่ :
94 หมู่ที่ 9 ตำบลแพง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ananas_dararut@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th