ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. วัชราภรณ์ พลศรี
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ 61 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
998/161 พหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
watcharapornponsri@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การแปรผันของการเติบโต และลักษณะรูปทรงของไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา อายุ 3 ปี ในแปลงทดสอบแม่ไม้รุ่นที่สอง ที่สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา (Variation in Growth and Stem Form of 3 years old Eucalyptus urophylla S.T. Blake in a Secondary Progeny Trials at Lad Krating Plantation, Chachoengsao Province ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th