ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. วัชราภรณ์ พลศรี
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ 61 พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
998/161 พหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
watcharapornponsri@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th