ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ประภาพร แสงกาญจนวนิช
หน่วยงาน :
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การทำงาน :
อาจารย์
ที่อยู่ :
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Email :
prapaporn.sa@psu.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th