ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ธรรมนูญ เต็มไชย
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 493/29 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
การทำงาน :
ที่อยู่ :
493/29 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
dhamma57@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การใช้แบบจำลองปริมาณน้ำในลุ่มน้ำ สำหรับวิเคราะห์ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (Using the seasonal water yield model for drought and flood analysis, case of Mae Wong Dam project in Mae Wong National Park) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th