ชื่อ - สกุลสมาชิก :
คมเชษฐา จรุงพันธ์
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก หมู่ 9 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
การทำงาน :
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่ :
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก หมู่ 9 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
khomchedtha@yahoo.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th