ชื่อ - สกุลสมาชิก :
คมเชษฐา จรุงพันธ์
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก หมู่ 9 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
การทำงาน :
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่ :
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก หมู่ 9 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
khomchedtha@yahoo.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : มูลค่าการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ NTFP (Non Timber Forest Products) ของราษฎรในชุมชนบริเวณป่าแนวกันชน ของพื้นที่คุ้มครองในกลุ่มป่าตะวันตก(The evaluation of utilization of Non Timber Forest Product of community in buffer zone of Protected area in Western forest complex ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th