ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วิโรจน์ สว่างศรีสุทธิกุล
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
wirojm2533@hotmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การตรวจสอบลักษณะความแตกต่างในคุณสมบัติเชิงกลของโครงสร้างเครือข่ายของเส้นใยที่สัมพันธ์ไปกับความต้านทานแรงกดของกระดาษลูกฟูก(Examination of Fiber Orientation Anisotropy Related to Compressive Resistance of Corrugating Medium Paper) สถานะเอกสาร : เอกสารไม่อนุมัติ
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th