ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ณภัทรชนน สีนวนดำ
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
เกษตรศิริอาพาร์ทเม้น 2308/26 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
my_life_y555@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th