ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุพรรณิการ์ กุศลชู
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
22 ม.1 ต.น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
i_peace@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th