ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย แสงนำ ผจงวิริยาทร
หน่วยงาน :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ
การทำงาน :
รังวัดแปลงที่ดิน สทก. ฝ่ายสำรวจพัฒนา ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ
ที่อยู่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
GIS MIS Database
Email :
sangnum_p@yahoo.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การจัดการอุทยานแห่งชาติตามกรอบกิจกรรม เกณฑ์มาตรฐาน และแบบฟอร์ม (Activities/Criteria/Formats : ACF)(National Park Management in Accordance with Activities/Criteria/Formats (ACF)) สถานะเอกสาร : เอกสารไม่อนุมัติ
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th