ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย แสงนำ ผจงวิริยาทร
หน่วยงาน :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ
การทำงาน :
รังวัดแปลงที่ดิน สทก. ฝ่ายสำรวจพัฒนา ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ
ที่อยู่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
GIS MIS Database
Email :
sangnum_p@yahoo.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th