ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย ชัยณรงค์ เรืองทอง
หน่วยงาน :
ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร
การทำงาน :
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๑ จังหวัดชุมพร
ที่อยู่ :
45/3 ม.7 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
งานวิจัยทางทะเล
Email :
chai_forestry28@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th