ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นาย กันย์ จำนงค์ภักดี
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ. เชียงใหม่
การทำงาน :
หน.อช.ผาแดง จ.เชียงใหม่ หน.ขสป.แม่ยวมฝั่งขวา หน.ศวจ.ชม.
ที่อยู่ :
77/237 หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
นิเวศวิทยาป่าไม้
Email :
tulacom55@yahoo.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th