ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นายพรเทพ เหมือนพงษ์
หน่วยงาน :
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
อาจจารย์ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การปลูกฟื้นฟูป่า ไฟป่า ปฐพีวิทยาป่าไม้
Email :
fforptm@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th