ชื่อ - สกุลสมาชิก :
Ratana Mormanee
หน่วยงาน :
กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การทำงาน :
ด้านเยื่อและกระดาษ ตั้งแต่ปี 2526 - ปัจจุบัน
ที่อยู่ :
กรมป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ด้านเยื่อและกระดาษ
Email :
ratanamormanee@hotmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th