ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ธันยพร บังใบ
หน่วยงาน :
การทำงาน :
ที่อยู่ :
61/3 ซ.ราชวิถี18 สามเสนใน พญาไท กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
วนศาสตร์ชุมชน
Email :
thanyaporn.b72@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th