ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วรพรรณ หิมพานต์
หน่วยงาน :
ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
woraphun0901@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : ผลของการตัดขยายระยะครั้งแรกต่อการเติบโตและรูปทรงของสักในสวนป่า(Effects of first thinning on growth and stem form of teak plantation) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th