รายละเอียดการนำเสนอผลงานในการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2563

เปิดรับผลงาน: วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 12 มีนาคม 2564

สาขาการนำเสนอผลงาน:

  • การจัดการทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมของชุมชน (พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครอง พื้นที่ทั่วไป)
  • นิเวศวิทยาป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช แมลง สัตว์ป่า โรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่า)
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการป่าไม้ (วนผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมป่าไม้)
  • การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 11 (วนวัฒนวิทยา ไฟป่า ป่าในเมือง/พื้นที่สีเขียว)
  • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน
• นิสิต นักศึกษา 500 บาท
• คณาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป 1,000 บาท

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด ชื่อบัญชี สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-2-50476-4 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านอีเมล fforjlk@ku.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสาวจินตลา กลิ่นหวล โทรศัพท์ 0830905786คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

  1. การนำเสนอผลงานทั้งภาคโปสเตอร์และปากเปล่า จะได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม (Proceedings) ทั้งนี้ต้องสมัครโดยส่งทั้งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มให้พิจารณาด้วย
  2. หากยื่นเฉพาะบทคัดย่อ และผ่านการพิจารณาให้นำเสนอได้ จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม (Proceedings)
  3. หากประสงค์จะเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Tropical Forest Research (JTFR) จะต้องส่งบทความฉบับเต็มที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
  4. คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (download)
  5. ตัวอย่างไฟล์บทความฉบับเต็ม (download)