คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

  1. การนำเสนอผลงานทั้งภาคโปสเตอร์และปากเปล่า จะได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม (Proceedings) ทั้งนี้ต้องสมัครโดยส่งทั้งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มให้พิจารณาด้วย
  2. หากยื่นเฉพาะบทคัดย่อ และผ่านการพิจารณาให้นำเสนอได้ จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม (Proceedings)
  3. หากประสงค์จะเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Tropical Forest Research (JTFR) จะต้องส่งบทความฉบับเต็มที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
  4. คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (download)
  5. ตัวอย่างไฟล์บทความฉบับเต็ม (download)

Recommended Articles

Leave a Reply