ปัญหาทางด้านทรัพยากรป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดเพราะเป็น ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยมี กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติของรัฐที่มีหน้าที่ใน การดูแลรักษา จัดการ ฟื้นฟู ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความอย่างยั่งยืน ในขณะที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภาควิชาการที่ให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการป่าไม้เพื่อ เสนอแนะประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายป่าไม้ ผ่านการประชุมวิชาการ การเสวนา การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านในเวทีต่างๆ

การประชุมการป่าไม้ มีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมีการประชุมการป่าไม้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการประชุม อภิปราย นำเสนอ ผลงานทางวิชาการ รับฟังความคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดง ความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ของประเทศ การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงาน ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของงานป่าไม้ที่สำคัญในอนาคต