การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2563 เปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมฯ

เปิดรับผลงาน: วันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

สาขาการนำเสนอผลงาน:

  • การจัดการทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมของชุมชน (พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครอง พื้นที่ทั่วไป)
  • นิเวศวิทยาป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช แมลง สัตว์ป่า โรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่า)
  • การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 11 (วนวัฒนวิทยา ไฟป่า ป่าในเมือง/พื้นที่สีเขียว)
  • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการป่าไม้ (วนผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมป่าไม้)

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน
• นิสิต นักศึกษา 500 บาท
• คณาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป 1,000 บาท

Recommended Articles

Leave a Reply