1 RESULT
การประชุมการป่าไม้

ประกาศเลื่อนการจัดประชุม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะวนศาสตร์และภาคีเครือข่ายทางด้านป่าไม้ จึงขอเลื่อนการจัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2563 จากวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://conference.forest.ku.ac.th