5 RESULTS
การประชุมการป่าไม้

รวมลิงค์การประชุม – ดูคลิปย้อนหลัง

28 เมษายน 2564 ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี 09.30-11.00 น. พิธีเปิดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 และบรรยายพิเศษ “การป่าไม้เพื่อปวงชน” Link: ดูย้อนหลัง 13.00-16.30 น. การเสวนา “ป่าไม้ไทยกับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ”Link: ดูย้อนหลัง ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี 13.00-16.30 น. การเสวนา “ชุมชนไม้มีค่าและป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”Link: ดูย้อนหลัง 29 เมษายน 2564 ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี 09.30-12.15 น. พิธีเปิดการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 11 บรรยายพิเศษ “วนวัฒนวิทยา: การปลูกไม้ป่าวิถีใหม่ไปด้วยกัน” …

การประชุมการป่าไม้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ฯ (ออนไลน์)

ขอเชิญร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 (ประชุมผ่านระบบออนไลน์) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ (ฟรี) ได้ที่  ติดต่อสอบถามข้อมูลศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์(ผู้ประสานงาน นางสาวจินตนา กลิ่นหวล)โทรศัพท์: 0-2561-4761 ต่อ 1501-1503 

การประชุมการป่าไม้

ประกาศเลื่อนการจัดประชุม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะวนศาสตร์และภาคีเครือข่ายทางด้านป่าไม้ จึงขอเลื่อนการจัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2563 จากวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://conference.forest.ku.ac.th