4 RESULTS
การประชุมการป่าไม้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ฯ (ออนไลน์)

ขอเชิญร่วมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 (ประชุมผ่านระบบออนไลน์) โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ (ฟรี) ได้ที่  ติดต่อสอบถามข้อมูลศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์(ผู้ประสานงาน นางสาวจินตนา กลิ่นหวล)โทรศัพท์: 0-2561-4761 ต่อ 1501-1503 

การประชุมการป่าไม้

ประกาศเลื่อนการจัดประชุม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะวนศาสตร์และภาคีเครือข่ายทางด้านป่าไม้ จึงขอเลื่อนการจัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2563 จากวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://conference.forest.ku.ac.th