7 RESULTS
การนำเสนอผลงาน

กำหนดการนำเสนอภาคโปสเตอร์

การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 11 และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 วันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2564 สาขานิเวศวิทยาป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ แอคติโนมัยสีทในดินจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และศักยภาพด้านชีวภาพ โดย วารีรัตน์ กลับใจได้ มะลิวัลย์ ยังเป็นบุญ ปานรดา แจ้งสันเทียะ วินันท์ดา หิมะมาน ทิพย์ลดา ทองตะเภา บารมี สกลรักษ์Link => poster | video ความหลากชนิดของเห็ดในอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว โดย บารมี สกลรักษ์ ปานรดา แจ้งสันเทียะ วินันท์ดา หิมะมาน จันจิรา อายะวงศ์ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย ศรัญญู วงกระนวน ทิพย์ลดา ทองตะเภา และ กิตติมา ด้วงแค Link …

การนำเสนอผลงาน

ทำอย่างไรเมื่อลืม password

สำหรับผู้นำเสนอที่ลืม password ในการเข้าไปจัดการระบบนำเสนอ เมื่อคลิกปุ่มลืม password และได้ทำการตั้ง password ใหม่ ตามคำแนะนำใน email แล้ว อาจเจอเหตุการณ์ตามภาพนี้ มีคำเตือน Invalid password reset key. ไม่ต้องตกใจนะครับ การตั้ง password ใหม่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถ login ด้วย password ใหม่ได้เลยครับ

การนำเสนอผลงาน

วิธีการส่งผลงานนำเสนอเข้าสู่ระบบ

สามารถดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการส่งผลงานได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ https://www.loom.com/share/b2339bcbd64a484593b4280753ff9f12

การนำเสนอผลงาน

วิธีการลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงาน

สามารถดูวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ https://youtu.be/N4F5x6J6fkk

การนำเสนอผลงานPhoto by Panuson Norkaew on Unsplash

คำแนะนำสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง การนำเสนอผลงานทั้งภาคโปสเตอร์และปากเปล่า จะได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม (Proceedings) ทั้งนี้ต้องสมัครโดยส่งทั้งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็มให้พิจารณาด้วย หากยื่นเฉพาะบทคัดย่อ และผ่านการพิจารณาให้นำเสนอได้ จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงในรายงานการประชุม (Proceedings) หากประสงค์จะเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Tropical Forest Research (JTFR) จะต้องส่งบทความฉบับเต็มที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (download) ตัวอย่างไฟล์บทความฉบับเต็ม (download)

การนำเสนอผลงาน

เปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอ

การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2563 เปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมฯ เปิดรับผลงาน: วันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 สาขาการนำเสนอผลงาน: การจัดการทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมของชุมชน (พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครอง พื้นที่ทั่วไป) นิเวศวิทยาป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ (พืช แมลง สัตว์ป่า โรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่า) การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 11 (วนวัฒนวิทยา ไฟป่า ป่าในเมือง/พื้นที่สีเขียว) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการป่าไม้ (วนผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมป่าไม้) ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน• นิสิต นักศึกษา 500 บาท• คณาจารย์ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป 1,000 บาท