การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 11 เรื่อง “องค์ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อมุ่งสู่ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ (Ecological Knowledge toward Decade on Ecosystem Restoration)” จะจัดให้มีการเสนอผลงานซึ่งเป็นงานค้นคว้า วิจัย และรวบรวมของนักวิชาการและบุคคลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำข้อมูล และหลักวิชาการด้านนิเวศวิทยาที่ใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมถึงเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ขอบเขตผลงานอยู่ภายใต้สาขา หรือที่เกี่ยวข้องกันระหว่างสาขา ดังนี้

1. การพิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก: เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อ การฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย การหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดิน การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การพัฒนาพลังงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อการเข้าถึงการพัฒนาพลังงานที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัย รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการจัดประชุม

  1. การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (oral) และ โปสเตอร์ (poster) ในรูปแบบนำเสนอผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
  3. เวทีออนไลน์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยามุ่งสู่ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ

รูปแบบผลงานทางวิชาการ

ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน สามารถส่งแบบตอบรับพร้อมผลงานวิจัยตามรูปแบบของรายงานการประชุม (Proceedings) สามารถส่งมาที่ E-mail: dokrak.m@ku.ac.th หรือ E-mail: ffornmp@ku.ac.th หรือผ่านระบบออนไลน์ http://conference.forest.ku.ac.th/t-fern ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (สำหรับผู้ที่นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ส่งเพียงบทคัดย่อภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร และจะได้นำเสนอสรุปแบบปากเปล่าท่านละ 3 นาที)

รูปแบบการนำเสนองานวิจัยใช้การนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (online conference)

วันและสถานที่จัดประชุม

วันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ การประชุมผ่านระบบออนไลน์